نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

بوستر پمپ

تعريف بوستر پمپ

 

بوستر پمپ مجموعه اي از اجزاء مكانيكي و كنترلي مي باشد كه به منظور تأمين آب مصرف كننده هايي كه در سطوح ارتفاعي مختلف قرار دارند و دبي آنها در زمانهاي مختلف متفاوت است طراحي و ساخته مي شوند. اين بوستر پمپ ها مي توانند براي مجتمع هاي مسكوني ، مزارع كشاورزي ، مجموعه هاي صنعتي و يا هر نوع كاربرد مشابه ديگري مورد استفاده قرار گيرند.

شايد تعريف كاملتر بوستر پمپ “پكيج اقتصادي تأمين فشار” باشد. “تأمين فشار” يعني ايجاد هد ( ارتفاع ) كافي به منظور تأمين دبي ( ظرفيت ) مورد نياز مصرف كننده اي كه در بالاترين سطح ارتفاع قرار دارد و “اقتصادي” به معني حداقل مصرف انرژي و استهلاك سيستم مي باشد .

 

 

 

شكل ۱ :دياگرام شماتيك بوسترپمپ با سه پمپ

 

دیاگرام بوستر پمپ

دیاگرام بوستر پمپ

انواع بوسترپمپ

 

بوستر پمپ ها از نظر كاربرد به انواع زير تقسيم مي شوند :

 • بوستر پمپهاي آبرساني
 • بوسترپمپهاي آبياري
 • بوستر پمپهاي آتش نشاني

بوستر پمپ هاي آبرساني غالبا براي مجتمع هاي مسكوني ، اداري ، تجاري و غالبا به منظور تامين آب آشاميدني با فشار مطلوب در سطوح ارتفاعي مختلف طراحي مي شوند ، كاربرد بوستر پمپ هاي آبياري در مجتمع هاي كشاورزي ، فضاي سبز و غیره مي باشد. بوستر پمپ هاي آتش نشاني در غالب مجتمع هاي مسكوني ، صنعتي و كشاورزي جهت جلوگيري از افزايش دامنة آتش در هنگام بروز آن تعبيه مي گردند.

درطراحي هر يك از اين سيستمها با توجه به نوع كاربرد نكات ويژه اي مدنظر قرار مي گيرد. در بوسترپمپهاي آتش نشاني ، قابليت اطمينان از كاركرد سيستم تحت هر شرايطي در اولويت قرار دارد در حاليكه در بوسترپمپهاي آبرساني عوامل اقتصادي و ميزان مصرف انرژي به همراه پيوستگي كاركرد سيستم و كاستن استهلاك داراي اهميت فراوان مي باشد. هر كدام از اين گروه ها مي توانند كاربردهاي خانگي و صنعتي خاص خود را داشته باشند.

با توجه به نوع كاربري و نياز مشتري امكان طراحي بوستر پمپ هاي آبرساني ، آبياري و آتش نشاني در سطوح مختلفي از كارايي و ايمني امكان پذير مي‌باشد.

بوستر پمپ آتش نشانی

بوستر پمپ آتش نشانی

ويژگيهاي طراحي بوسترپمپ‌ها

 

اين شركت در طراحي پكيج هاي آبرساني و آتش‌نشاني خود پارامترهاي زير را در نظر مي گيرد :

 

 • تأمين دبي درخواستي (طراحي شده) براي همه مصرف كننده ها در هر سطح ارتفاعي
 • به حداقل رساندن مصرف انرژي با انتخاب مناسب پمپها در محدوده راندمان حداكثر
 • انتخاب بهينة تعداد پمپ ها متناسب با دبي و نوع مصرف
 • قابليت اطمينان بالا (پيوستگي عملكرد)
 • در نظر گرفتن نحوه استهلاك سيستم و تقسيم مناسب آن( سیستم Cahange over)
 • اطمينان از فراهم بودن حداكثر ايمني
 • ايجاد توازن بين هزينه و كارآيي
 • قابليت انعطاف با توجه به محدوديتها و شرايط مشتريان
 • سيستم كنترل ساده، مطمئن و دقيق متناسب با پمپ هاي انتخاب شده.
 • عدم نياز به امكانات جانبي ديگر

 

 • پيشنهاد طرحهاي نوين و استفاده از پمپ هاي متناسب براي موتورخانه هاي با محدوديت فضائي
 • ناحيه بندي محدوده هاي دبي مصرفي بمنظور انتخاب مناسب ترين پمپها براي هر محدوده، مثلاً پمپ جوكي براي مصارف خيلي كم

 

 

علاوه بر مزيتهاي نامبرده شده در مراحل طراحي ، بوستر پمپ هاي اين شركت از مزاياي زير نيز برخوردارند:

 • ارائه دستورالعملهاي نصب ، راه اندازي و بهره برداري
 • یک سال گارانتي
 • خدمات پس از فروش
 • استفاده از لرزه گيرهاي مهاردار براي ايجاد قابليت تحمل تنشهاي كششي بالا

سياستهاي كلي شركت در زمينه توليد بوستر پمپ

 

۱-در نظرگرفتن ملاحظات در مورد مصرف انرژي الكتريكي (Energy Saving)

آيا مي دانيد كه بخش عمده اي از هزينه هايي كه در طول مدت عمر يك بوستر پمپ صورت مي پذيرد مربوط به مصرف انرژي آن مي باشد؟

 

ما معتقديم كه گرچه ممكن است هزينه اوليه ساخت بوستر پمپ بدليل انتخاب بهينه پمپها و طراحي دقيقتر و كارا، گرانتر شود ليكن كاهش در مصرف انرژي و استهلاك سيستم اين هزينه را در طول زمان جبران خواهد نمود.

۲-توسعه بوستر پمپ

بخش تحقيق و توسعه شركت فعاليتهاي پژوهشي متنوعي را با هدف بهبود در طراحي و افزايش كارايي و كيفيت در توليد بوسترپمپها به منظور انطباق با شرايط مشتري و بهره برداري انجام مي دهد.

 

 

اصول عملكرد بوستر پمپ

كاهش فشار ناشي از مصرف آب بوسيله مصرف كنندگان سبب مي‌شود كه اتصال مدار پرشر سوئيچ بسته شده و از طريق تابلوي كنترل، نخستين پمپ راه اندازي شود. باز شدن اتصال مدار پرشرسوئيچ سبب توقف پمپ خواهد گرديد. به منظور تقسيم استهلاك و ساعت كاركرد مساوي بين پمپها و همچنين بمنظور محدود كردن تعداد دفعات راه اندازي متوالي يك پمپ، ترتيب روشن شدن پمپ ها در هر فرمان راه اندازي جابجا مي شود. در هنگام خاموش شدن نيز ابتدا پمپي كه زودتر روشن شده است از مدار خارج خواهد شد فرمانهاي روشن و خاموش شدن كه از طريق پرشر سوئيچها, به PLC ارسال مي شود همراه با يك زمان تأخير تنظيم مي گردد كه از صدور فرمانهاي ناپايدار مانند ضربات آب به هر دليل و …. جلوگيري شود.

هر پمپ مي تواند به يك تايمر كه از ۰ تا بي نهايت ثانيه قابل تنظيم است مجهز گردد تا از حداقل زمان لازم براي كاركرد موتور اطمينان حاصل شود و تعداد راه اندازي آن در ساعت محدود شود. اينكار اجازه مي دهد كه مخزن ضربه كوچكتري بكار رود.

در مواردي كه از پمپ جوكي استفاده مي شود در ابتدا اين پمپ وارد مدار مي شود تا در صورتيكه افت فشار ناچيز باشد پمپ هاي اصلي با موتور هاي بزرگتر براي مصارف جزئي استارت نگردند. در صورتيكه احتياج به استارت پمپ اصلي نيز باشد در غالب اوقات پمپ جوكي خاموش وپمپ اصلي جايگزين خواهد شد.

در مدارهاي طراحي شده هر گاه پمپ اصلي به هر دليلي قادر به عملكرد صحيح نباشد پمپ رزرو (در صورت استفاده ) بصورت اتوماتيك جايگزين پمپ اصلي مي شود تا از قطع كاركرد پيوستة سيستم جلوگيري نمايد. بدين ترتيب امكان عيب يابي و رفع عيب از پمپ يا پمپهاي معيوب بدون اخلال در كاركرد كل مجموعه وجود دارد. اين مسئله در بوستر پمپهاي آتش نشاني كه غالبا بدليل كاركرد كم در طول زمان امكان بروز مشكلات بيشتري را نيز دارند ، از اهميت حياتي برخوردار مي باشد.

اطلاعات مورد نياز جهت طراحي بوستر پمپ

طراحي بوستر پمپها براساس يك سري پارامترهاي اصلي صورت مي پذيرد. عدم توجه به اين عوامل باعث عدم كاركرد مناسب پكيج و يا افزايش مصرف انرژي خواهد شد.

اين عوامل عبارتند از :

هد استاتيكي: عبارتست از سطح ارتفاع بالاترين مصرف كننده نسبت به پايين‌ترين سطح آب در مخزن مكش.

افت اصطكاكي خط لوله: عبارتست از افت فشاري كه در اثر عبور جريان از خط لوله در آن ايجاد مي شود. معمولاً مقدار اين افت ۵ تا ۱۵ درصد هد استاتيكي در نظر گرفته مي شود.

فشار مورد نياز در بالاترين مصرف كننده: معمولاً براي مصارف خانگي فشار ۱ بار در پشت شيرها و براي مصارف آتش نشاني ۴ بار در نظر گرفته مي شود.

فشار : فشار موجود در لوله مكش را گويند در صورتيكه از مخزن ذخيره تغذيه ننموده و به خط آب شهري متصل باشد.

حداقل دبي مورد نياز سيستم : عبارتست از دبي سيستم هنگاميكه كمترين تعداد مصرف كننده‌ها در مدار وجود دارند.

حداكثر دبي مورد نياز سيستم : عبارتست از دبي سيستم هنگاميكه تمام مصرف كننده ها در مدار مصرف بطور همزمان وجود دارند.

دبي مورد نياز سيستم : عبارتست از دبي مصرفي سيستم در حالت نرمال كه طراحي بوستر پمپ بر مبناي كاركرد در اين نقطه انجام گرفته است يا محتمل ترين حالت دبي مصرفي.

ارائه اطلاعات اوليه دقيق توسط مشتري اولين گام در دستيابي به يك طراحي مناسب و كارا مي باشد. اين شركت آمادگي راهنمائي مشتريان محترم در ارائه اطلاعات كليدي را دارد.

شرايط محيطي و محل نصب

 • شرايط محيطي كه بوستر پمپ در آن كار خواهد كرد مي تواند در طراحي تاثير گذار باشد چرا كه اندك انحرافي از شرايط معمولي احتياج به طراحي هاي خاص و استفاده از تجهيزات ويژه خواهد داشت.

 • بوسترپمپهاي ساخت اين شركت در محدوده وسيعي از شرايط دمايي،‌ ارتفاعي و مكاني قابليت كاربرد دارند . در رابطه با محل نصب بوسترپمپ موارد زير مطرح مي باشد :
 • امكان تهويه مناسب جهت خنك شدن موتورها وجود داشته باشد.
 • اگر بوستر پمپ به گونه اي نصب مي‌شود كه پشت موتورها به سمت ديوار است حداقل فاصله از ديوار رعايت گردد.
 • اگر بوسترپمپ در مكاني نصب مي شود كه بالاتر از سطح دريا مي باشد قبل از طراحي بوستر پمپ اين نكته به شركت طراح اعلام گردد.
 • در صورتيكه مخزن ذخيره در سطح ارتفاعي پايين تر از دهانه ورودي پمپ قرار دارد بايستي حتماً اعلام گردد.
 • فوندانسيون بوسترپمپ بايد داراي مشخصات زير باشد:
 • سطح فوندانسيون كاملاً مسطح و تراز باشد.

از جنس بتون باشد و ضخامت آن بسته به وزن بوسترپمپ و بارهاي ديناميكي وارد به فونداسيون حداقل ۳۰cm باشد.

جهت جمع آوري و هدايت Drain به خارج محل تمهيداتي در نظر گرفته مي‌شود. بدين منظور مي توان يك سري كانال (ترنچ)‌در كف فونداسيون تعبيه نمود. بطوريكه شيب بندي آنها باعث هدايت آبها به چاه يا هر محل ديگري كه جهت تخليه در نظر گرفته شده است شود.

در صورتيكه بوستر پمپ در فضاي بسته نصب مي شود، براي كمك به بهتر خنك شدن موتورها و تهويه محل نصب بوسترپمپ، يك بازشو (دريچه تهويه، پنجره و …) به بيرون در نظر گرفته شود.

از تجهيزات مناسب جهت تأمين روشنايي و نور محل نصب استفاده شود.

ابعاد درب ورودي به محل نصب بوستر پمپ بايد به گونه اي باشد كه در صورت بروز مشكل و خرابي در سيستم براحتي بتوان اجزاء بوستر پمپ را جهت تعمير داخل و خارج كرد.

توصيه مي گردد كه ديوارهاي محل نصب كاشيكاري شوند.

گارانتي و وارانتي

لازم به ذكر است بوسترپمپهاي اين شركت به مدت يكسال از تاريخ نصب و راه اندازي گارانتي بوده و در صورت بروز هرگونه مشكل ناشي از طراحي و نصب در اسرع وقت توسط كارشناسان مربوطه رفع خواهد گرديد.

لازم بذكر است كه نصب صحيح بوستر پمپها نقش بسيار مهمي در كاركرد مناسب پكيج و جلوگيري از تعميرات آتي دارد. يك فونداسيون مناسب نيز براي تضمين كاركرد پكيج از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. اين شركت آمادگي ارائه هر گونه مشاوره و نظارت بر اجراي فونداسيون مناسب براي مشتريان را دارد.